สมัครแทงบอล UFABET เล่นคาสิโน SBOBET ตัวบ่งชี้

สมัครแทงบอล UFABET ตัวบ่งชี้ที่อธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

7-9/19 7-9/18 เปลี่ยน% 1-9/19 1-9/18 เปลี่ยน% 1-12/18
ผลประกอบการโรงสี EUR 283,7 221,8 +27,9 % 776,5 715,1 +8,6 % 977,5
EBITDA ล้านยูโร 104,6 54,6 +91,6 % 239,3 214,1 +11,8 % 293,9
% ของมูลค่าการซื้อขาย 36,9 % 24,6 % 30,8 % 29,9 % 30,1 %
กำไรจากการดำเนินงานโรงสี EUR 90,7 44,6 +103,1 % 197,8 184,2 +7,4 % 252,8
% ของมูลค่าการซื้อขาย 32,0 % 20,1 % 25,5 % 25,8 % 25,9 %
กำไรสำหรับปีงบการเงินโรงสี EUR 71,6 34,3 +108,5 % 155,2 143,6 +8,1 % 197,3
% ของมูลค่าการซื้อขาย สมัครแทงบอล UFABET 25,2 % 15,5 % 20,0 % 20,1 % 20,2 %
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ล้านยูโร EUR 28,5 24,5 +16,4 % 86,5 76,2 +13,5 % 104,0
% ของมูลค่าการซื้อขาย 10,1 % 11,1 % 11,1 % 10,7 % 10,6 %
การลงทุนโรงสี EUR 9,3 9,6 -3,2 % 28,1 29,4 -4,6 % 64,8
% ของมูลค่าการซื้อขาย 3,3 % 4,3 % 3,6 % 4,1 % 6,6 %
ค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่าโรงสี EUR 13,9 9,9 +39,9 % 41,5 29,9 +38,6 % 41,1
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ โรงสี EUR 46,2 44,3 +4,3 % 156,8 144,0 +8,9 % 200,7
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด, โรงสี EUR 712,1 736,8 -3,4 % 773,1
หนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ย ล้านยูโร EUR -85,8 -103,3 +16,9 % -132,1
ยอดรวมงบดุล ล้านยูโร EUR 932,2 1 088,7 -14,4 % 1 146,7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโรงสี EUR 206,0 166,6 +23,7 % 230,9
อัตราส่วนทุน% 78,2 % 69,1 % 68,8 %
อัตราทดเกียร์% -12,1 % -14,0 % -17,1 %
ผลตอบแทนการลงทุน, % 32,3 % 49,7 % 44,3 %
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหลังหักภาษี% 27,9 % 52,2 % 45,5 %
จำนวนคนเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ต่อท่าน 3 240 3 145 +3,0 % 3 154
จำนวนคนโดยเฉลี่ยในแต่ละฤดูกาลต่อคน 3 246 3 188 +1,8 % 3 179

ตัวเลขสำคัญต่อหุ้น

7-9/19 7-9/18 เปลี่ยน% 1-9/19 1-9/18 เปลี่ยน% 1-12/18
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน EUR 0,51 0,24 +108,8 % 1,10 1,02 +8,2 % 1,40
กำไรต่อหุ้นปรับลด EUR 0,51 0,24 +108,8 % 1,10 1,02 +8,2 % 1,40
กระแสเงินสดต่อหุ้นก่อนรายการทางการเงิน EUR 0,71 0,36 +98,6 % 1,28 2,10 -39,1 % 2,32
ทุนต่อหุ้น EUR 5,07 5,24 -3,2 % 5,50

แบ่งปัน
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ชิ้น 36 686 579 37 120 346 -1,2 % 37 120 346
% ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมด 26,0 % 26,3 % 26,3 %
จำนวนเสียงที่ไม่รวมหุ้นซื้อคืนที่บริษัทถืออยู่ 733 731 580 742 406 920 -1,2 % 742 406 920
% ของคะแนนโหวตทั้งหมด 87,6 % 87,8 % 87,8 %
ผู้ถือหุ้น 20 440 20 152 +1,4 % 20 368
ราคาปิด ณ สิ้นปีงบการเงินก่อนหน้า EUR 30,30 32,07 -5,5 % 32,07
อัตราต่ำสุดสำหรับงวด EUR 28,20 24,75 +13,9 % 24,75
ราคาเฉลี่ยสำหรับงวด EUR 32,03 29,40 +8,9 % 29,63
อัตราสูงสุดของงวด EUR 35,25 35,70 -1,3 % 35,70
ราคาปิด ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน EUR 34,00 32,50 +4,6 % 30,30
ผลประกอบการโรงสี EUR 44,8 45,4 -1,4 % 63,2
จำนวนหุ้นที่แลกเปลี่ยน ชิ้น 1 400 282 1 545 093 -9,4 % 2 131 981
ส่วนแบ่งการซื้อขายในจำนวนหุ้น% 3,8 % 4,2 % 5,7 %

B-share
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด, ชิ้น, รวม. หุ้นของตัวเอง 104 571 249 104 137 482 +0,4 % 104 137 482
% ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมด 74,0 % 73,7 % 73,7 %
หุ้นของตัวเอง 765 399 562 440 +36,1 % 562 440
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ชิ้น ไม่รวมหุ้นของตัวเอง 103 805 850 103 575 042 +0,2 % 103 575 042
จำนวนโหวตไม่รวมหุ้นของบริษัท 103 805 850 103 575 042 +0,2 % 103 575 042
% ของคะแนนโหวตทั้งหมด 12,4 % 12,2 % 12,2 %
ผู้ถือหุ้น 55 150 59 682 -7,6 % 58 903
ราคาปิด ณ สิ้นปีงบการเงินก่อนหน้า EUR 30,28 31,08 -2,6 % 31,08
อัตราต่ำสุดสำหรับงวด EUR 28,19 22,57 +24,9% 22,57
ราคาเฉลี่ยสำหรับงวด EUR 31,91 27,29 +16,9% 27,90
อัตราสูงสุดของงวด EUR 35,40 33,50 +5,7% 33,50
ราคาปิด ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน EUR 34,22 32,62 +4,9% 30,28
ผลประกอบการโรงสี EUR 2 058,6 2 613,5 -21,2% 3 389,3
จำนวนหุ้นที่แลกเปลี่ยน ชิ้น 64 762 123 95 781 306 -32,4% 121 458 874
ส่วนแบ่งการซื้อขายในจำนวนหุ้น% 61,9 % 92,0 % 116,6 %

หุ้น A และ B ทั้งหมด
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด, ชิ้น 141 257 828 141 257 828 141 257 828
จำนวนหุ้นเฉลี่ยระหว่างงวด ไม่รวมหุ้นของตัวเอง ชิ้น 140 597 977 140 657 942 140 676 819
จำนวนโหวตทั้งหมด 837 537 430 845 981 962 -1,0% 845 981 962
ผู้ถือหุ้น 69 165 73 337 -5,7% 72 802
ผลประกอบการโรงสี EUR 2 103,4 2 658,9 -20,9% 3 452,5
จำนวนหุ้นที่แลกเปลี่ยน ชิ้น 66 162 405 97 326 399 -32,0% 123 590 855
ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 46,8 % 68,9 % 87,5 %
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นของบริษัท โรงสี EUR 4 800,0 4 585,0 +4,7 % 4 261,0
รายงาน

บริษัทแม่ของ Orion Group คือ Orion Corporation กลุ่มบริษัทมีพื้นที่ธุรกิจหนึ่งส่วน กล่าวคือ ส่วนงานดำเนินงาน และหน่วยธุรกิจสี่หน่วย Orion รายงานผลการดำเนินงานตามส่วนงานเดียว

ธุรกิจยา
ยาต้นกำเนิด (ยาตามใบสั่งแพทย์ที่จดสิทธิบัตรสำหรับสามพื้นที่การรักษา)
ผลิตภัณฑ์พิเศษ (ยาสามัญหรือผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองและไบโอซิมิลาร์ทั่วไปหรือนอกสิทธิบัตร)
ยารักษาสัตว์ (ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม)
Fermion (สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมสำหรับ Orion และบริษัทอื่นๆ)
การผลิตตามสัญญาและอื่นๆ เช่น การผลิตยาสำหรับบริษัทอื่นๆ รวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจยา แต่ไม่ได้เป็นหน่วยธุรกิจที่แยกจากกัน

หลักในการจัดเตรียมบทวิจารณ์

รายงานนี้จัดทำขึ้นตาม IAS 34 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รายงานนี้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีเดียวกันกับในงบการเงินประจำปี 2018 นอกเหนือจากการแก้ไขมาตรฐาน IFRS ที่มีอยู่และมาตรฐาน IAS ที่รับรองโดยสหภาพยุโรป ณ วันที่ 1 มกราคม 2019 แล้ว

ข้อมูลในการตรวจสอบนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขสำหรับช่วงเปรียบเทียบ กล่าวคือ งวดเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขทั้งหมดในรายงานมีการปัดเศษ ซึ่งหมายความว่าผลรวมของตัวเลขแต่ละรายการอาจแตกต่างไปจากผลรวมที่นำเสนอ

ณ วันที่ 1 มกราคม 201 Orion Group ได้ใช้มาตรฐาน IFRS 16 ฉบับใหม่ ซึ่งผลกระทบต่องบการเงินรวมได้อธิบายไว้ด้านล่าง การตีความและการแก้ไขมาตรฐาน IFRS ใหม่อื่นๆ ที่นำมาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2019 ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวม

หลักการใช้และวิธีการคำนวณระยะเวลาการทบทวนมีอยู่บนเว็บไซต์ของนายพรานที่http://www.orion.fi/investors

การยอมรับ IFRS 16 (สัญญาเช่า)

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 มกราคม 2019

IFRS 16 (สัญญาเช่า) ได้เข้ามาแทนที่ IAS 17 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ควบคุมการบัญชีสำหรับสัญญาเช่า และการตีความที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 มกราคม 2019 กลุ่มบริษัทใช้วิธีการแบบง่ายที่อนุญาตโดย IFRS 16 ในการเปลี่ยนแปลง และรับรู้ผลกระทบสะสมต่อกำไรสะสมในวันที่ 1 มกราคม 2019 และไม่ได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ

กลุ่มบริษัทได้กำหนดหนี้สินตามสัญญาเช่าตาม IFRS 16 เป็นจำนวนเงินที่สอดคล้องกับมูลค่าปัจจุบันของสัญญาเช่าที่เหลือโดยคิดลดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตวัดมูลค่าด้วยราคาตามบัญชีเสมือนว่าได้ใช้มาตรฐานตั้งแต่เริ่มสัญญา มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรคำนวณโดยการคิดลดค่าเช่าในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท นับจากวันที่สมัคร ผลต่างระหว่างมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่ากับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรรับรู้ในส่วนของเจ้าของเป็นการปรับปรุงกำไรสะสม

กลุ่มบริษัทได้นำอุปกรณ์ช่วยปฏิบัติต่อไปนี้ที่ได้รับอนุญาตโดย IFRS 16 มาใช้ในการนำมาตรฐานมาใช้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราคิดลดอัตราหนึ่งสำหรับกิจการที่ประกอบด้วยสัญญาเช่าที่คล้ายคลึงกันที่มีสาระสำคัญ สัญญาเช่าที่จัดเป็นสัญญาเช่าการเงินก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนเป็นมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งกำหนดตาม IAS 17 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นที่มีอยู่ในมาตรฐาน และนับแต่วันที่สมัคร ถือว่าสัญญาที่มีระยะเวลาสูงสุด 12 เดือนเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์มูลค่าต่ำไม่มีนัยสำคัญ ค่าเช่าที่เกิดขึ้นได้บันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

กลุ่มบริษัทได้กำหนดผลกระทบของ IFRS 16 ต่องบดุลของกลุ่มบริษัทสำหรับ
สัญญาเช่าทั้งหมดที่ระบุโดยกลุ่มบริษัทและสำหรับการจัดการที่อาจเกี่ยวข้องกับ
สัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่ารวมประมาณ 400 สัญญาใน
ประเทศต่างๆ ที่ดำเนินงาน อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินเชื่อเพิ่มเติมของกลุ่ม เช่น อัตราคิดลดที่ใช้ในการเปลี่ยน อิงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดของ IRS บวกกับเบี้ยประกันความเสี่ยงเฉพาะประเทศ

ผลจากการใช้ IFRS 16 ทำให้กลุ่มบริษัทบันทึกการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรจำนวน 8.6 ล้านยูโร มีการบันทึกการเพิ่มขึ้นจำนวน 8.9 ล้านยูโรในงบดุลเป็นหนี้สินสำหรับสัญญาเช่า มีการรับรู้การลดลง 0.2 ล้านยูโรในกำไรสะสม บันทึกการเพิ่มขึ้น 0.0 ล้านยูโรเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น

การกระทบยอดความรับผิดในการเช่าซื้อในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 201 โดยมีความรับผิดในการเช่าในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ไมล์ EUR
หนี้สินเช่าซื้อ ณ วันที่ 31.12.2018 14,5

ส่วนลดมูลค่า 1 มกราคม 2019 14,8
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,6
สัญญาเช่าระยะสั้นและขนาดเล็ก -5,0
ในปี 2019 สัญญาเช่าจะเริ่มต้นซึ่งยังไม่รวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญา -1,8
หนี้สินเช่าซื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 8,9

งบกำไรขาดทุนที่ปรับปรุงแล้วและตัวเลขงบดุลและตัวเลขสำคัญอื่น ๆ สำหรับปีการเงิน 2561 (ดำเนินการต่อเนื่อง)
1) ข้อมูลเปรียบเทียบที่เคยรายงานไว้ในรายงานระหว่างกาลและแถลงการณ์ทางการเงิน
2) ข้อมูลเปรียบเทียบที่รายงานก่อนหน้านี้ในรายงานระหว่างกาลและแถลงการณ์ทางการเงิน หากคำนึงถึงผลกระทบของ IFRS 16

1-9/18 1-12/18
1) 2) 1) 2)
ผลประกอบการโรงสี EUR 715,1 715,1 977,5 977,5
EBITDA, โรงสี EUR 214,1 214,1 293,9 293,9
% ของมูลค่าการซื้อขาย 29,9 % 29,9 % 30,1 % 30,1 %
กำไรจากการดำเนินงานโรงสี EUR 184,2 184,2 252,8 253,0
% ของมูลค่าการซื้อขาย 25,8 % 25,8 % 25,9 % 25,9 %
กำไรสำหรับปีงบการเงินโรงสี EUR 143,6 143,5 197,3 197,3
% ของมูลค่าการซื้อขาย 20,1 % 20,1 % 20,2 % 20,2 %
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหลังหักภาษี ล้านยูโร EUR 274,3 274,2 310,1 310,1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโรงสี EUR 5,2 5,2 5,1 5,1
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะยาว ล้านยูโร EUR 0,6 7,0 0,6 6,4
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้น ล้านยูโร EUR 150,9 153,8 150,9 153,9
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด, โรงสี EUR 736,8 736,7 773,1 773,1
ยอดรวมงบดุล ล้านยูโร EUR 1 088,7 1 098,0 1 146,7 1 155,6
อัตราส่วนทุน% 69,1 % 68,6 % 68,8 % 68,2 %
อัตราทดเกียร์% -14,0 % -9,8 % -17,1 % -15,9 %
ผลตอบแทนการลงทุน, % 49,7 % 49,4 % 44,3 % 43,9 %
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหลังหักภาษี% 52,2 % 52,2 % 45,5 % 45,5 %
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน EUR 1,02 1,02 1,40 1,40
กำไรต่อหุ้นปรับลด EUR 1,02 1,02 1,40 1,40
ทุนต่อหุ้น EUR 5,24 5,24 5,50 5,50
การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าตาม IFRS 16

การพิจารณาการมีอยู่ของสัญญาเช่า

เมื่อเริ่มต้นสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาเช่าหรือรวมสัญญาเช่า สัญญาประกอบด้วยสัญญาเช่าเมื่อรวมสินทรัพย์ที่ระบุและให้สิทธิ์ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์นั้นในระยะเวลาที่กำหนด เป็นเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทจะจ่ายให้ผู้รับเหมาสำหรับสิทธินี้

สินทรัพย์สามารถระบุได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น บนพื้นฐานของรหัสประจำตัวเฉพาะ หรือโดยอ้อม ซึ่งในกรณีนี้ สินทรัพย์จะไม่ถูกระบุในสัญญา แต่ในทางปฏิบัติ สัญญาสามารถดำเนินการได้โดยใช้สินทรัพย์เฉพาะเท่านั้น สินทรัพย์ที่ระบุอาจเป็นส่วนที่แยกออกได้ทางกายภาพของสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่า หากแสดงเป็นส่วนสำคัญของกำลังการผลิตรวมของสินทรัพย์ หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีตัวเลือกในการเปลี่ยนสินทรัพย์ด้วยสินทรัพย์อื่นและได้รับประโยชน์ทางการเงินจากสินทรัพย์ดังกล่าว สัญญาจะไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุและไม่ใช่สัญญาเช่า

ข้อตกลงดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์และมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ตลอดอายุการให้ประโยชน์ สิทธิ์ของกลุ่มในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์คำนึงถึงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เหนือสิ่งอื่นใด:

ผลผลิตประเภทใด
เมื่อผลิตผล;
ที่ผลิตผลผลิต; และ
ผลิตออกมาได้เท่าไร
การแยกส่วนของสัญญา

ในบางกรณี สัญญาอาจรวมถึงส่วนประกอบของสัญญาเช่า เนื่องจากสัญญากำหนดให้คู่สัญญาของกลุ่มบริษัทต้องส่งมอบภาระผูกพันต่างๆ ให้กับกลุ่มบริษัท ในข้อตกลงที่มีหลายองค์ประกอบดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะระบุแต่ละองค์ประกอบของการเช่าและลงบัญชีแยกกัน สิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงเป็นองค์ประกอบการเช่าแยกต่างหากเมื่อกลุ่มบริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวหรือร่วมกับทรัพยากรอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทพร้อมใช้งาน และสินทรัพย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องอย่างมากกับผู้อื่น ทรัพย์สินที่เช่า กลุ่มบริษัทจัดสรรสิ่งตอบแทนตามสัญญาให้กับแต่ละองค์ประกอบการเช่าตามราคาที่แยกจากกัน

ระยะเวลาเช่า

ระยะเวลาการเช่าของสัญญาเช่าหมายถึงช่วงเวลาที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ ระยะเวลาที่รวมอยู่ในตัวเลือกการขยายเวลาหรือการยกเลิกที่เป็นไปได้นั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในระยะเวลาการเช่า หากมีเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มจะใช้ตัวเลือกการขยายเวลาหรือไม่ใช้ตัวเลือกการยกเลิก

สัญญาที่มีระยะเวลาการเช่าสูงสุด 12 เดือน และสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยของสินทรัพย์อ้างอิงถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน สำหรับสัญญาเหล่านี้ ค่าเช่าที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาจะถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงจะไม่บันทึกเป็นเงินสดในงบดุล

การรับรู้เมื่อเริ่มสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มต้นสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ค้างชำระตลอดอายุสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้ชำระ ค่าเช่าคิดลดตามอัตราดอกเบี้ยภายในของสัญญาเช่าหรือตามอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ในทางปฏิบัติ กลุ่มส่วนลดสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพิ่มเติมของกลุ่ม เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยภายในของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทมักไม่พร้อม อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดบวกกับเบี้ยประกันความเสี่ยงเฉพาะประเทศ

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า สัมปทานวัดมูลค่าด้วยต้นทุนการได้มา ซึ่งรวมถึงมูลค่าของการวัดเริ่มต้นของสัญญาเช่าและต้นทุนโดยตรงเริ่มต้นใดๆ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโดยประมาณของสินทรัพย์ และค่าเช่าใดๆ ที่ชำระโดยการเริ่มต้นของสัญญาเช่า น้อยกว่าสิ่งจูงใจที่ได้รับ

ค่าเช่าที่จ่ายโดยกลุ่มบริษัทประกอบด้วยการชำระเงินคงที่ ค่าเช่าผันแปร จำนวนเงินที่ต้องชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ราคาใช้สิทธิของตัวเลือกการโทร หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าจะใช้สิทธิเลือก และการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับเมื่อเลิกจ้าง หากอายุสัญญาเช่า คำนึงถึง

เมื่อค่าเช่าผันแปรขึ้นอยู่กับดัชนีหรือราคา ค่าเช่าจะถูกนำมาพิจารณาในการกำหนดหนี้สินตามสัญญาเช่า เมื่อเริ่มต้นสัญญา จำนวนของดัชนีหรือราคาปัจจุบันจะถูกใช้ในการคำนวณจำนวนค่าเช่าผันแปร ค่าเช่าผันแปรอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าที่จ่ายตามผลของสินทรัพย์ จะไม่รวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า ผลที่ตามมาคือ การชำระเงินคงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินการของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การพิจารณาหนี้สินตามสัญญาเช่า

การวัดมูลค่าสัญญาเช่าในภายหลัง

หลังจากเริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ถาวรตามแบบจำลองต้นทุนการได้มา สินทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงสำหรับการตีราคาใหม่ใด ๆ ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ค่าเสื่อมราคารับรู้ตาม IAS 16 (ทรัพย์สิน โรงงานและอุปกรณ์) ราคาตามบัญชีและอายุการให้ประโยชน์ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้รับการทบทวนตามความเหมาะสม อย่างน้อยในแต่ละงบการเงิน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหากมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่คาดหวังของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าในงวดถัดไปโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

หนี้สินตามสัญญาเช่าจะวัดใหม่หากค่าเช่าจริงแตกต่างไปจากค่าเช่าที่รวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่าเมื่อรับรู้ในครั้งแรก และหากการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาเช่า มีการตีราคาใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในค่าเช่าในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในดัชนีหรือระดับราคาที่ใช้ในการกำหนดการชำระเงินเหล่านั้น หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ . การเปลี่ยนแปลงประมาณการเกี่ยวกับทางเลือกในการซื้อสินทรัพย์หรือขยายหรือยกเลิกสินทรัพย์อาจส่งผลให้มีการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จำนวนเงินที่เกิดจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับสัมปทานนั้น

กลุ่มบริษัทอาจเจรจาสัญญาเช่าใหม่ได้ตลอดอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ที่เป็นเรื่องของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงในสัญญาเช่าตาม IFRS 16 เป็นการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของสัญญาเช่าหรือสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเดิมที่ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มต้นสัญญาเช่า

เกณฑ์ในการคำนวณตัวเลขที่สำคัญ

EBITDA = กำไรจากการดำเนินงาน + ค่าเสื่อมราคา + ขาดทุนจากการด้อยค่า
ดอกเบี้ย – มีหนี้สินสุทธิ = ดอกเบี้ย – หนี้สินที่มีภาระผูกพัน – เงินสดและลูกหนี้ธนาคาร – เงินลงทุนในตลาดเงิน
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE),% = กำไรก่อนหักภาษี + ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ x 100
ยอดรวมงบดุล – หนี้สินปลอดดอกเบี้ยสำหรับงวดโดยเฉลี่ย
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE),% = กำไรของงวดการเงิน x 100
ส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวดโดยเฉลี่ย
อัตราส่วนทุน% = ทุนของตัวเอง x 100
ยอดรวมงบดุล – รับเงินทดรองจ่าย
อัตราทดเกียร์% = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – เงินลงทุนในตลาดเงิน x 100
ทุนของตัวเอง
กำไรต่อหุ้น EUR = กำไรส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่
จำนวนหุ้นเฉลี่ยไม่รวมหุ้นของบริษัทในระหว่างงวด
กระแสเงินสดต่อหุ้น
ก่อนรายการทางการเงิน EUR = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน + กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จำนวนหุ้นเฉลี่ยไม่รวมหุ้นของบริษัทในระหว่างงวด
ทุนต่อหุ้น EUR = ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นของบริษัทเอง
เงินปันผลต่อหุ้น EUR = เงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด ไม่รวมหุ้นของบริษัทเอง
อัตราส่วนเงินปันผล% = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
กำไรต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แท้จริง% = เงินปันผลต่อหุ้น x 100
ราคาซื้อขายสุดท้ายของงวด
อัตราส่วนราคา / รายได้ (P / E) = ราคาซื้อขายสุดท้ายของงวด
กำไรต่อหุ้น
ราคาหุ้นเฉลี่ย EUR = การซื้อขายหุ้นทั้งหมดเป็นเงินยูโร
จำนวนหุ้นเฉลี่ยที่ซื้อขายระหว่างงวด
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด,
โรงสี EUR = จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด × ราคาซื้อขายสุดท้ายของงวด
สำนักพิมพ์:
Orion Corporation
http://www.orion.fi/

Orion เป็นบริษัทเภสัชกรรมของฟินแลนด์ ซึ่งเป็นผู้สร้างความผาสุกที่ดำเนินงานทั่วโลก Orion พัฒนา ผลิต และทำการตลาดยาสำหรับมนุษย์และยารักษาสัตว์ รวมถึงส่วนผสมทางเภสัชกรรม บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนายาและการรักษาใหม่ๆ ขอบเขตการรักษาหลักของการวิจัยทางเภสัชกรรมของ Orion คือโรคของระบบประสาทส่วนกลาง โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับการรักษาที่ Orion พัฒนายา Easyhaler® ที่สูดดมสำหรับปอด ยอดขายสุทธิของ Orion ในปี 2018 อยู่ที่ 977 ล้านยูโร และบริษัทมีพนักงานประมาณ 3,200 คนเมื่อสิ้นปี หุ้น A และ B ของ Orion จดทะเบียนใน Nasdaq Helsinki
โครงการพัฒนายาที่สำคัญทางคลินิก

โครงการ

บ่งชี้ในการใช้งาน เฟส

การลงทะเบียน
ผม อิล สาม
Easyhaler® ไทโอโทรเปียม COPD สถาบันชีวสมมูล *
ดาโรลูตาไมด์1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (nmCRPC) ผม อิล สาม *
ดาโรลูตาไมด์1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (mHSPC) ผม อิล สาม*
ODM-109 (เลโวซิเมนดันในช่องปาก) ALS ผม อิล สาม*
ODM-203 (ตัวยับยั้ง FGFR + VEGFR) มะเร็งที่เป็นของแข็ง ผม ครั้งที่สอง *
ODM-207 (ตัวยับยั้งโปรตีน BET) มะเร็ง ผม*
ODM-208 (ตัวยับยั้ง CYP11A1) มะเร็งต่อมลูกหมาก (CRPC) ผม*
ODM-209 (ตัวยับยั้ง CYP11A1)
มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมาก (CRPC) ผม*
1)ร่วมกับไบเออร์ * = อยู่ระหว่างดำเนินการ
สาม = สถานะเปลี่ยนจากไตรมาสที่แล้ว

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ถาวรที่จับต้องได้

ไมล์ EUR 9/19 9/18 12/18
มูลค่าทางบัญชีต้นงวด 316,9 323,1 323,1
+ ผลกระทบของการนำ IFRS 16 . มาใช้ 8,6
– หยุดดำเนินการ -10,0 -10,0
เพิ่มเติม 21,8 25,7 36,1
การหักเงิน -3,4 -0,6 -0,9
ค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่า -26,7 -23,1 -31,1
มูลค่าตามบัญชี ณ สิ้นงวด 317,2 314,7 316,9

การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (ไม่รวมค่าความนิยม)

ไมล์ EUR 9/19 9/18 12/18
มูลค่าทางบัญชีต้นงวด 50,2 39,4 39,4
– หยุดดำเนินการ -8,0 -8,0
เพิ่มเติม 6,3 3,8 28,7
การหักเงิน -0,0 -0,0
ค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่า -14,8 -6,9 -10,0
มูลค่าตามบัญชี ณ สิ้นงวด 41,7 28,4 50,2

ภาระผูกพันและความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น

ไมล์ EUR 9/19 9/18 12/18

การรับประกันที่ให้ไว้สำหรับความมุ่งมั่นของตัวเอง
ค้ำประกัน 6,3 4,6 4,5

ความรับผิดอื่น ๆ
ความรับผิดชอบอื่นๆ 0,3 0,3 0,3

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไมล์ EUR 9/19 9/18 12/18

สกุลเงินไปข้างหน้าและข้อตกลงการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
มูลค่ายุติธรรมโรงสี EUR 0,2 -0,1 0,2
ค่าที่กำหนดโรงสี EUR 47,2 28,0 32,6

ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มูลค่ายุติธรรมโรงสี EUR -0,1 0,0 0,0
ค่าที่กำหนดโรงสี EUR 31,2 42,5 31,8

การกำหนดมูลค่ายุติธรรมและลำดับชั้นของเครื่องมือทางการเงิน

ไมล์ EUR ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เบ็ดเสร็จ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อนุพันธ์สกุลเงิน 0,3 0,3
มี – ขาย – สินทรัพย์ทางการเงิน
การแบ่งปันและการมีส่วนร่วม 0,2 0,2
สินทรัพย์รวม 0,3 0,2 0,5

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อนุพันธ์สกุลเงิน -0,2 -0,2
ยอดหนี้ -0,2 -0,2

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินระดับ 1 อ้างอิงจากราคาที่เสนอในตลาดซื้อขายคล่อง มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ระดับ 2 คำนวณจากข้อมูลที่ได้รับจากตลาด มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินระดับ 3 ไม่สามารถประมาณการได้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตลาด

กลุ่มบริษัทยึดตามหลักการที่ว่าการโอนระหว่างระดับของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในวันที่เกิดรายการที่ทำให้เกิดการโอน

ไม่มีการโอนย้ายระหว่างระดับต่างๆ ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ไมล์ EUR 9/19 9/18 12/18
สวัสดิการผู้บริหาร 4,3 4,9 5,9

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นในวันที่ 30 กันยายน 2019

แบ่งปัน B-share เบ็ดเสร็จ
รหัสซื้อขาย Nasdaq Helsinki อรนาฟ ORNBV
วันที่ลงรายการ 1.7.2006 1.7.2006
รหัส ISIN FI0009014369 FI0009014377
รหัส ICB 4500 4500
รหัสรอยเตอร์ ORNAV.HE ORNBV.HE
รหัสบลูมเบิร์ก ORNAV.FH ORNBV.FH
หุ้นทุนโรงสี EUR 24,0 68,2 92,2
มูลค่าตามบัญชี / หุ้น EUR 0,65 0,65
จำนวนหุ้นขั้นต่ำ ชิ้น 1
หุ้น A และ B สูงสุดและจำนวนหุ้นสูงสุดทั้งหมด pcs 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
โหวต/แชร์ 20 1

ทั้งหุ้น A และ B ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในทรัพย์สินของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกันBetter Collective ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับข้อมูลเจ้ามือรับแทง ชุมชน iGaming และเคล็ดลับการเดิมพัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อมูลการเป็นเจ้าของ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2019

คณะกรรมการสรรหาของ Better Collective จะประกอบด้วยสมาชิกสี่คน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสามคน ณ สิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี พร้อมด้วยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด 3 ราย ได้แก่ Chr. Dam Holding, J. Søgaard Holding และ Bumble Ventures ซึ่งเกิดจากการเป็นเจ้าของที่เชื่อมโยงกันจะถูกจัดกลุ่ม ตามการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งและประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดสี่คน:

Daniel Nyvang Mariussen ประธาน แต่งตั้งโดย Chr. Dam Holding, J. Søgaard Holding และ Bumble Ventures
Martin Jonasson แต่งตั้งโดย Andra AP-Fonden
Michael Knutsson แต่งตั้งโดย Knutsson Holdings
Jens Bager ประธานกรรมการ Better Collective
คำแนะนำและกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการสรรหาสามารถพบได้ในข้อบังคับของ บริษัท ในส่วนการกำกับดูแลของเว็บไซต์ Bettercollective.com ของบริษัท

โดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาเป็นตัวแทน 62,3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Better Collective โดยอิงจากข้อมูลการเป็นเจ้าของ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2019

คณะกรรมการสรรหาจะต้องจัดทำและส่งข้อเสนอต่อการประชุมสามัญประจำปี 2563 ในเรื่อง:

การเลือกตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมคณะกรรมการ โดยแบ่งระหว่างประธานและสมาชิกคนอื่นๆ และค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเมื่อเห็นว่าจำเป็น
การประชุมสามัญประจำปีของ Better Collective จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2020

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา สามารถส่งอีเมลมาที่ investor@bettercollective.com เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา ข้อเสนอจะต้องส่งภายในเวลาที่กำหนดก่อนการประชุมสามัญประจำปี แต่ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020

ติดต่อ

ประธานกรรมการ: Jens Bager
นักลงทุนสัมพันธ์: Christina Bastius Thomsen +45 2363 8844 อีเมล: investor@bettercollective.com
Press: Morten Kalum +45 2340 1009, mkalum@bettercollective.com

ข้อมูลนี้ถูกส่งเพื่อเผยแพร่ผ่านหน่วยงานของผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ข้างต้น เวลา 8.30 น. CET ในวันที่ 15 ตุลาคม 2019

เกี่ยวกับ Better Collective

วิสัยทัศน์ของ Better Collective คือการส่งเสริม iGamers ด้วยความโปร่งใสและเทคโนโลยี – นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับเคล็ดลับการเดิมพัน ข้อมูลเจ้ามือรับแทง และชุมชน iGaming พอร์ตโฟลิโอของ Better Collective ประกอบด้วยเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000+ เว็บไซต์ ท่ามกลางเว็บไซต์ Bettingexpert.com แหล่งเคล็ดลับที่เชื่อถือได้จากผู้ให้ทิปผู้เชี่ยวชาญและทฤษฎีการเดิมพันเชิงลึก Better Collective มีสำนักงานใหญ่ในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และจดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm (BETCO) ลาสเวกัส, Sept. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Galaxy Gaming, Inc. (OTCQB:GLXZ) ประกาศในวันนี้ถึงการรีแบรนด์ระดับองค์กรที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางภาพแบบใหม่และการริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัท

การรีแบรนด์ครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสะท้อนและตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของบริษัท ตลอดจนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ถือหุ้น และสมาชิกในทีม

นอกเหนือจากการเปิดตัวที่ G2E แล้ว Galaxy จะเปิดเผยผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่จำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนภายในพอร์ตโฟลิโอที่ก้าวหน้า

แนวทางที่แตกต่างอย่างชัดเจนของ Galaxy ในการทำงานร่วมกันกับผู้ให้บริการทั่วโลกนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ นวัตกรรม และความหลงใหลในการบริการลูกค้า

Todd Cravens ซีอีโอของ Galaxy Gaming กล่าวว่า “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Galaxy ได้เติบโตมากกว่าแค่บริษัท “เดิมพันข้างเคียง” เนื้อหาของเรามีการจัดส่งแบบดิจิทัลและปรับแต่งสำหรับลูกค้าของเรามากขึ้นเรื่อยๆ รูปลักษณ์ใหม่ของเรายกย่องผลิตภัณฑ์เกมบนโต๊ะหลักของเรา และแสดงถึงอนาคตของวิธีที่ผู้เล่นของเราจะใช้เนื้อหาของเรา ที่ G2E ในปีนี้ ผู้ให้บริการของเราจะสัมผัสเนื้อหาใหม่ที่น่าตื่นเต้นจาก Galaxy และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยังไม่มีวางจำหน่ายในตลาดในปัจจุบัน ในขณะที่เราได้ปรับปรุงอัตลักษณ์ทางภาพและแบรนด์ของเรา สิ่งหนึ่งที่จะคงอยู่คือความทุ่มเทในการบริการลูกค้า”

เกี่ยวกับ Galaxy Gaming

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดา กาแล็กซี่ ( galaxygaming.com ) พัฒนาและจัดจำหน่ายเกมบนโต๊ะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนวัตกรรม แพลตฟอร์มการเดิมพันอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัย และระบบโบนัสที่ได้รับการปรับปรุงให้กับทางบก เรือล่องแม่น้ำ เรือสำราญ และคาสิโนออนไลน์ทั่วโลก เกมกาแล็กซี่ของสามารถเล่นออนไลน์ที่ FeelTheRush.com เชื่อมต่อกับ Galaxy บน Facebook, YouTube และ TwitterCAMBRIDGE, Mass., Oct. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Constellation Pharmaceuticals , Inc. (Nasdaq: CNST) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ขั้นทางคลินิกที่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านอีพีเจเนติกส์เพื่อค้นพบและพัฒนายารักษาโรคแบบใหม่ ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทมี ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์กับกลุ่มนักลงทุนสถาบันเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 65 ล้านดอลลาร์เป็นการเฉพาะบุคคล ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 3 ตุลาคม 2019 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม การจัดหาเฉพาะบุคคลนำโดย Venrock Healthcare Capital Partners และรวมถึง Bain Capital Life Sciences และบริษัทในเครือของ The Column Group

ในการเฉพาะเจาะจงนี้ บริษัทขายหุ้นสามัญจำนวน 7,647,057 หุ้น ในราคา 8.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทคาดว่าจะใช้เงินสุทธิจากการขายในวงจำกัดเพื่อเป็นทุนในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางคลินิกของ CPI-0610, CPI-1205 และ CPI-0209 เพื่อพัฒนาขั้นตอนปัจจุบันของผู้สมัครพรีคลินิก เพื่อค้นหาและพัฒนาพรีคลินิกเพิ่มเติม ผู้สมัครผลิตภัณฑ์ที่ใช้แพลตฟอร์ม เช่นเดียวกับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร

หลักทรัพย์ที่จะขายในการขายเฉพาะบุคคลไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกา รัฐที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ บริษัทได้ตกลงที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“ก.ล.ต. “) การลงทะเบียนการขายต่อของหุ้นสามัญที่ออกในบุคคลเฉพาะเจาะจงภายใน 75 วันหลังจากการปิดการขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมาย การเสนอขายหลักทรัพย์ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการขายต่อจะดำเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น

เกี่ยวกับ Constellation Pharmaceuticals

Constellation Pharmaceuticals เป็นบริษัทชีวเภสัชกรรมขั้นทางคลินิกที่พัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนการแสดงออกของยีนอย่างเลือกสรร เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างร้ายแรงในผู้ป่วยมะเร็ง บริษัทมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการดัดแปลงอีพีเจเนติกและโครมาตินในเซลล์มะเร็งและในเนื้องอกและสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคของภูมิคุ้มกันมีบทบาทพื้นฐานในการขับเคลื่อนการลุกลามของโรคและการดื้อยาได้อย่างไร กลุ่มดาวกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาสารยับยั้ง BET CPI-0610 สำหรับการรักษา myelofibrosis เช่นเดียวกับสารยับยั้ง EZH2 CPI-1205 และ CPI-0209 สำหรับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อระยะแพร่กระจายและมะเร็งอื่นๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความที่เกี่ยวกับ: การปิดการขายตามการคาดการณ์ล่วงหน้า การใช้เงินที่ได้จากการเฉพาะเจาะจง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนการขายหุ้นที่จะออกและจำหน่ายในบุคคลในวงจำกัด และแผน กลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีต ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท การดำเนินงานในอนาคต ฐานะการเงินในอนาคต แนวโน้ม แผนงาน และวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คำว่า “คาดการณ์” “เชื่อ” “ดำเนินการต่อ” “อาจ” “ประมาณการ” “คาดหวัง ” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “มีศักยภาพ” “คาดการณ์” “โครงการ” “ควร” “ตั้งเป้า” “จะ” “จะ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุถึงการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ แม้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดจะไม่มีคำระบุเหล่านี้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของผู้บริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบจากที่กำหนดไว้ในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการ: ขอรับและรักษาการอนุมัติที่จำเป็นจาก FDA และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนในการทดลองทางคลินิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ก้าวหน้าภายใต้ระยะเวลาที่คาดการณ์หรือในการทดลองทางคลินิกในปัจจุบันและอนาคต รับ รักษา หรือปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครผลิตภัณฑ์ของตน จัดการค่าใช้จ่าย และเพิ่มทุนจำนวนมากที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ CPI-0610, CPI-1205 และ CPI-0209 เป็นการบำบัดเชิงทดลองและไม่ได้รับการอนุมัติจาก FDA (หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ) สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า โปรดดูส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ตลอดจนการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และที่สำคัญอื่นๆ ปัจจัยในการยื่นเอกสารล่าสุดของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานประจำไตรมาสของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2019 นอกจากนี้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แสดงถึงมุมมองของบริษัท ณ วันที่ในที่นี้ และไม่ควรเชื่อถือได้ว่าเป็นตัวแทน ความเห็นของบริษัท ณ วันใดภายหลังวันที่ในที่นี้ บริษัทคาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาจะทำให้มุมมองของบริษัทเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บริษัทอาจเลือกที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในบางจุดในอนาคต บริษัทขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ โดยเฉพาะในการทำเช่นนั้น แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แสดงถึงมุมมองของบริษัท ณ วันที่ในที่นี้ และไม่ควรเชื่อถือได้ว่าเป็นการแสดงความเห็นของบริษัท ณ วันที่ใดๆ ต่อจากวันที่ในที่นี้ บริษัทคาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาจะทำให้มุมมองของบริษัทเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บริษัทอาจเลือกที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในบางจุดในอนาคต บริษัทขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ โดยเฉพาะในการทำเช่นนั้น แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แสดงถึงมุมมองของบริษัท ณ วันที่ในที่นี้ และไม่ควรเชื่อถือได้ว่าเป็นการแสดงความเห็นของบริษัท ณ วันที่ใดๆ ต่อจากวันที่ในที่นี้ บริษัทคาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาจะทำให้มุมมองของบริษัทเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บริษัทอาจเลือกที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในบางจุดในอนาคต บริษัทขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ โดยเฉพาะในการทำเช่นนั้น

ติดต่อ

Ronald Aldridge
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
Constellation Pharmaceuticals
+1 617-714-0539
ron.aldridge@constellationpharma.com

Lauren Arnold
สื่อมวลชนสัมพันธ์
MacDougall Biomedical Communications
+1 781-235-3060
larnold@macbiocom.com บริษัทเปิดตัวการดำเนินการเดิมพันกีฬาของสหรัฐด้วยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คาสิโนชนเผ่าในมอนทานา

New York, NY, Oct. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน NEWMEDIAWIRE — Newgioco Group, Inc. (“Newgioco” หรือ “บริษัท”) (OTCQB: NWGI)บริษัทเทคโนโลยีการพนันและการพนันกีฬาระดับโลกที่ให้บริการ โซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมการพนันกีฬาและการพนันกีฬาทางบกและทางบก ยินดีที่จะประกาศว่าประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 ด้วยการเดิมพันที่ควบคุมในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์มการเดิมพัน ELYS ของ Newgioco ในงาน Indian Horse Relay Class I ที่จัดขึ้น ในเขตสงวน Rocky Boy ทางตอนเหนือของมอนทานา

บริษัทได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มหนังสือกีฬา ELYS ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนและยืดหยุ่นไว้ในโหมดภาคพื้นดินเพื่อปรับแต่งอัตราต่อรองของเหตุการณ์ การจัดการความเสี่ยง และการประมวลผลการเดิมพันสำหรับสองเรซฮีต การปลอบใจ และรอบชิงแชมป์ ELYS ดำเนินการอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบและขณะนี้ได้รับการตั้งค่าสำหรับการดำเนินงานเต็มฤดูกาลตลอดกำหนดการแข่งม้าวิ่งผลัดอินเดียปี 2020 สำหรับวันประวัติศาสตร์นี้มีบุคคลสำคัญหลายคนรวมถึงประธาน Ernie Stevens JR แห่งสมาคมเกมแห่งชาติอินเดียและ Jon Dehler จาก Fleetwood Gaming นอกจากนี้ในการเข้าร่วมยังเป็นสมาชิกคนสำคัญจากผู้ให้บริการเกมชนเผ่าทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยมี Jay Dustybull แห่ง BlackFeet Tribe of Montana และ Lynn Roanhorse แห่ง Mescalero Apache Tribe of New Mexico เข้าสู่การเดิมพันครั้งแรก

“เราภูมิใจมากที่ได้จัดงานนี้ที่ Northern Winz และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและบุคคลสำคัญของเราที่มาเยือนมอนทาน่าจากหลายส่วนของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับวันประวัติศาสตร์นี้ โอกาสนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่สำคัญในการเล่นเกมชนเผ่าและเราวางแผนที่จะอยู่ในระดับแนวหน้าของการขยายและปรับปรุงเกมดั้งเดิม Class I ให้ทันสมัย” Raymond (Jazz) Parker ผู้จัดการทั่วไปของ Northern Winz Casino กล่าว “เรากำลังมองหาบริษัทที่จะทำงานร่วมกับชุมชนของเรามาเป็นเวลานาน และรู้สึกขอบคุณที่ได้พบทีมกับ Newgioco ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนของเรา”

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีบทบาทสำคัญในวันพิเศษนี้สำหรับ Northern Winz Casino และการเล่นเกมของชนเผ่าทั่วสหรัฐอเมริกา” Michele (Mike) Ciavarella ซีอีโอของ Newgioco กล่าว “ทีมเทคโนโลยีและการบริหารความเสี่ยงของเราที่ Odissea ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์มของเราสำหรับการแข่งม้าวิ่งผลัดคลาส 1 ของอินเดีย และเพื่อให้แน่ใจว่าวันนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับชุมชน Northern Winz และชุมชน Rocky Boy เราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมของชนเผ่าทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อนำการเดิมพันในเกมแบบดั้งเดิมมาสู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนุกสนาน”

เกี่ยวกับ Newgioco Group, Inc.

Newgioco Group, Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีเกมเพื่อการพักผ่อนระดับโลก โดยมีการดำเนินการเกมออนไลน์และบนบกที่ได้รับอนุญาต และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเดิมพันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งให้การประมวลผลการเดิมพันสำหรับคาสิโนและผู้ให้บริการเกมอื่นๆ บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ Newgioco ที่ลงทะเบียนไว้โดยหลักผ่านเครือข่ายการกระจายการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ www.newgioco.it รวมถึงร้านพนันในละแวกใกล้เคียงทั่วประเทศอิตาลี

Newgioco นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกมเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบแก่ลูกค้า เช่น การเดิมพันกีฬา กีฬาเสมือนจริง คาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ บิงโก เกมแบบโต้ตอบและสล็อต Newgioco ยังเป็นเจ้าของและดำเนินการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการเดิมพันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งให้การประมวลผลการเดิมพันทั้งแบบ B2B และ B2C สำหรับคาสิโน การเดิมพันกีฬา และผู้ให้บริการเกมออนไลน์และทางบกอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ บริษัท ของเราได้ที่ www.newgiocogroup.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของบทบัญญัติการปกปิดข้อมูลของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์เหล่านี้ระบุโดยการใช้คำว่า “สามารถ” “เชื่อ” “คาดการณ์” ” ตั้งใจ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “อาจ” “ดำเนินการต่อ” “คาดการณ์” “ศักยภาพ” “โครงการ” และการแสดงออกที่คล้ายกันที่มีจุดประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและรวมถึงข้อความเกี่ยวกับบริษัทที่ทำงานด้วย ค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมของชนเผ่าทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อนำการพนันในเกมแบบดั้งเดิมมาสู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนุกสนาน แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามความคาดหวังและสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ หลายอย่างคาดเดาได้ยากซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบันจากที่กำหนดไว้หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถของบริษัทในการทำงานร่วมกับค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมของชนเผ่าทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อนำการพนันในเกมแบบดั้งเดิมมาสู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนุกสนาน และปัจจัยเสี่ยงที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีของเรา ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018 และเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงรายงานตามระยะเวลาในแบบฟอร์ม 10-Q และ 8-K ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีให้ ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้นในช่วงเดือนกันยายน จำนวนหุ้นและการลงคะแนนใน Better Collective A/S เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนหุ้นและคะแนนเสียงใน Better Collective A/S มีจำนวน 42,309,899 หุ้น ตามการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,277 หุ้น

มีการอ้างอิงถึง Regulatory Release 25/2019 “Better Collective เข้าซื้อกิจการเว็บไซต์การพนันกีฬาของสหราชอาณาจักร mybettingsites.co.uk” ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2019 และ Regulatory Release 26/2019 “คณะกรรมการออกหุ้นสามัญใหม่ 49,277 หุ้น” ออกเมื่อเดือนกันยายน 9 2019.

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,277 หุ้นใน Better Collective A/S ณ วันที่ 30 กันยายน 2019 จำนวนหุ้นและการลงคะแนนใน Better Collective A/S จำนวน 42,309,899

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลดังกล่าว เนื่องจาก Better Collective A/S มีหน้าที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะตามระเบียบว่าด้วยการละเมิดตลาดของสหภาพยุโรป ข้อมูลถูกส่งเพื่อเผยแพร่ผ่านหน่วยงานของผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ข้างต้น เวลา 14.30 น. CET ของวันที่ 1 ตุลาคม 2019

ติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์: Christina Bastius Thomsen +45 2363 8844
อีเมล: investor@bettercollective.com

เกี่ยวกับ Better Collectiveวิสัยทัศน์
ของ Better Collectiveคือการเสริมพลังให้ iGamers ผ่านความโปร่งใสและเทคโนโลยี – นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับเคล็ดลับการเดิมพัน ข้อมูลเจ้ามือรับแทง และชุมชน iGaming พอร์ตโฟลิโอของ Better Collective ประกอบด้วยเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000+ เว็บไซต์ ท่ามกลางเว็บไซต์ Bettingexpert.comแหล่งเคล็ดลับที่เชื่อถือได้จากผู้ให้ทิปผู้เชี่ยวชาญและทฤษฎีการเดิมพันเชิงลึก Better Collective มีสำนักงานใหญ่ในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และจดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm (BETCO)บ้านของชุมชนนักพนันพนันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยโครงสร้างพื้นฐานไมโครเซอร์วิสที่เป็นนวัตกรรมของ Better Collective ซึ่งนอกจากประโยชน์อื่นๆ แล้ว ยังช่วยให้สามารถปรับขนาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งรัฐของสหรัฐฯ ในขณะที่ยังให้ชุมชน tipster ทั่วโลกด้วยเส้นทางการเดิมพันที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

Better Collective ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับข้อมูลเจ้ามือรับแทง ชุมชน iGaming และเคล็ดลับการเดิมพัน ได้มอบผลิตภัณฑ์เรือธง บ้านของชุมชนนักพนันพนันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้สร้างขึ้นบนโครงสร้างแบ็คเอนด์ที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยให้ Better Collective สามารถเปิดตัว Betexpert.com ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเริ่มทำการพนันกีฬาออนไลน์ ถูกกฎหมาย. หลังจากทำงานอย่างหนักและการโต้ตอบกับผู้ให้คำแนะนำจากทั่วโลก ประสบการณ์ผู้ใช้ส่วนหน้าได้รับการอัปเกรดเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาจากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เหล่านี้

Jesper Søgaard ซีอีโอของ Better Collective กล่าวว่า:

“Bettingexpert เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับ Better Collective โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความสัมพันธ์กับพันธมิตรและการเจาะตลาดของเรา ชุมชน tipster อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดสำคัญๆ ของยุโรป และด้วยรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เปิดกว้างสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์ การสร้างเวอร์ชันใหม่และปรับปรุงของผลิตภัณฑ์เรือธงของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดได้เป็นจุดสนใจ พื้นที่สำหรับเรา การตั้งค่าทางเทคนิคที่ได้รับการปรับปรุงทำให้เราสามารถปรับขนาด Bettingexpert ในแต่ละรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการขยายธุรกิจของเราในตลาดควบคู่ไปกับแบรนด์สหรัฐที่เพิ่งได้มา”

betexpert.com ใหม่พร้อมแล้วสำหรับสหรัฐอเมริกา

โครงสร้างใหม่ของ Betsexpert.com ช่วยให้สามารถขยายสู่ตลาดสหรัฐได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากแต่ละรัฐเริ่มทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ติดต่อกับสหรัฐฯ ได้รับการอัปเกรด เพิ่มส่วนใหม่เกี่ยวกับกีฬาของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับสื่อการศึกษาเกี่ยวกับตลาดการเดิมพันในสหรัฐฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้ชมในสหรัฐอเมริกา การตั้งค่าทางเทคนิคช่วยให้ Better Collective สร้างความแตกต่างให้กับตลาดสหรัฐฯ ในแต่ละรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้คำแนะนำในแต่ละรัฐ เช่น เมื่อพูดถึงกีฬาและลีกที่ต้องการ

เมื่อเร็วๆ นี้ Better Collective ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับNJ Advance Media LCCซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวที่ใหญ่ที่สุดในนิวเจอร์ซีย์ และThe Daily Telegraphซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อข่าวชั้นนำในสหราชอาณาจักร เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและเนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการเดิมพันกีฬาและ คาสิโนบน www.nj.com และ telegraph.co.uk พันธมิตรเหล่านี้จะร่วมแบรนด์กับ

ติดต่อ

ซีอีโอ: เจสเปอร์ โซการ์ด

นักลงทุนสัมพันธ์: Christina Bastius Thomsen +45 2363 8844, investor@bettercollective.com

กด: Morten Kalum +45 2349 1009, mkalum@bettercollective.com

เกี่ยวกับ Better Collective

วิสัยทัศน์ของ Better Collectiveคือการส่งเสริม iGamers ด้วยความโปร่งใสและเทคโนโลยี – นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับเคล็ดลับการเดิมพัน ข้อมูลเจ้ามือรับแทง และชุมชน iGaming พอร์ตโฟลิโอของ Better Collective ประกอบด้วยเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000+ เว็บไซต์ ท่ามกลางเว็บไซต์ Bettingexpert.comแหล่งเคล็ดลับที่เชื่อถือได้จากผู้ให้ทิปผู้เชี่ยวชาญและทฤษฎีการเดิมพันเชิงลึก Better Collective มีสำนักงานใหญ่ในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และจดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm (BETCO)

เกี่ยวกับ betexpert.com

betexpert.comเป็นเครือข่ายโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนักพนันกีฬาให้ทิป ชุมชนผู้ให้ทิปผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกช่วยให้นักพนันกีฬาคนอื่น ๆ วางเดิมพันที่ได้รับการสนับสนุนจากความรู้ด้วยอัตราต่อรองที่ดีที่สุดจากเจ้ามือรับแทงที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวในปี 2547 โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้กว่า 550,000 รายทั่วโลก โดยสร้างเคล็ดลับมากกว่า 70,000 รายการต่อเดือน และเคล็ดลับที่ประสบความสำเร็จ 850,000 รายการต่อปี ฐานข้อมูลมีให้บริการใน 10 ภาษาใน 12 ตลาด และครอบคลุมกีฬา 19 ชนิด รวมทั้งฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล และฮ็อกกี้น้ำแข็งบ้านของชุมชนนักพนันพนันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยโครงสร้างพื้นฐานไมโครเซอร์วิสที่เป็นนวัตกรรมของ Better Collective ซึ่งนอกจากประโยชน์อื่นๆ แล้ว ยังช่วยให้สามารถปรับขนาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งรัฐของสหรัฐฯ ในขณะที่ยังให้ชุมชน tipster ทั่วโลกด้วยเส้นทางการเดิมพันที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

Better Collective ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับข้อมูลเจ้ามือรับแทง ชุมชน iGaming และเคล็ดลับการเดิมพัน ได้มอบผลิตภัณฑ์เรือธง บ้านของชุมชนนักพนันพนันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้สร้างขึ้นบนโครงสร้างแบ็คเอนด์ที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยให้ Better Collective สามารถเปิดตัว Betexpert.com ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเริ่มทำการพนันกีฬาออนไลน์ ถูกกฎหมาย. หลังจากทำงานอย่างหนักและการโต้ตอบกับผู้ให้คำแนะนำจากทั่วโลก ประสบการณ์ผู้ใช้ส่วนหน้าได้รับการอัปเกรดเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาจากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เหล่านี้

Jesper Søgaard ซีอีโอของ Better Collective กล่าวว่า:

“Bettingexpert เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับ Better Collective โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความสัมพันธ์กับพันธมิตรและการเจาะตลาดของเรา ชุมชน tipster อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดสำคัญๆ ของยุโรป และด้วยรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เปิดกว้างสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์ การสร้างเวอร์ชันใหม่และปรับปรุงของผลิตภัณฑ์เรือธงของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดได้เป็นจุดสนใจ พื้นที่สำหรับเรา การตั้งค่าทางเทคนิคที่ได้รับการปรับปรุงทำให้เราสามารถปรับขนาด Bettingexpert ในแต่ละรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการขยายธุรกิจของเราในตลาดควบคู่ไปกับแบรนด์สหรัฐที่เพิ่งได้มา”

betexpert.com ใหม่พร้อมแล้วสำหรับสหรัฐอเมริกา

โครงสร้างใหม่ของ Betsexpert.com ช่วยให้สามารถขยายสู่ตลาดสหรัฐได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากแต่ละรัฐเริ่มทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ติดต่อกับสหรัฐฯ ได้รับการอัปเกรด เพิ่มส่วนใหม่เกี่ยวกับกีฬาของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับสื่อการศึกษาเกี่ยวกับตลาดการเดิมพันในสหรัฐฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้ชมในสหรัฐอเมริกา การตั้งค่าทางเทคนิคช่วยให้ Better Collective สร้างความแตกต่างให้กับตลาดสหรัฐฯ ในแต่ละรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้คำแนะนำในแต่ละรัฐ เช่น เมื่อพูดถึงกีฬาและลีกที่ต้องการ

เมื่อเร็วๆ นี้ Better Collective ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับNJ Advance Media LCCซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวที่ใหญ่ที่สุดในนิวเจอร์ซีย์ และThe Daily Telegraphซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อข่าวชั้นนำในสหราชอาณาจักร เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและเนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการเดิมพันกีฬาและ คาสิโนบน www.nj.com และ telegraph.co.uk พันธมิตรเหล่านี้จะร่วมแบรนด์กับ

ติดต่อ

ซีอีโอ: เจสเปอร์ โซการ์ด

นักลงทุนสัมพันธ์: Christina Bastius Thomsen +45 2363 8844, investor@bettercollective.com

กด: Morten Kalum +45 2349 1009, mkalum@bettercollective.com

เกี่ยวกับ Better Collective

วิสัยทัศน์ของ Better Collectiveคือการส่งเสริม iGamers ด้วยความโปร่งใสและเทคโนโลยี – นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับเคล็ดลับการเดิมพัน ข้อมูลเจ้ามือรับแทง และชุมชน iGaming พอร์ตโฟลิโอของ Better Collective ประกอบด้วยเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000+ เว็บไซต์ ท่ามกลางเว็บไซต์ Bettingexpert.comแหล่งเคล็ดลับที่เชื่อถือได้จากผู้ให้ทิปผู้เชี่ยวชาญและทฤษฎีการเดิมพันเชิงลึก Better Collective มีสำนักงานใหญ่ในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และจดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm (BETCO)

เกี่ยวกับ betexpert.com

betexpert.comเป็นเครือข่ายโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนักพนันกีฬาให้ทิป ชุมชนผู้ให้ทิปผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกช่วยให้นักพนันกีฬาคนอื่น ๆ วางเดิมพันที่ได้รับการสนับสนุนจากความรู้ด้วยอัตราต่อรองที่ดีที่สุดจากเจ้ามือรับแทงที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวในปี 2547 โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้กว่า 550,000 รายทั่วโลก โดยสร้างเคล็ดลับมากกว่า 70,000 รายการต่อเดือน และเคล็ดลับที่ประสบความสำเร็จ 850,000 รายการต่อปี ฐานข้อมูลมีให้บริการใน 10 ภาษาใน 12 ตลาด และครอบคลุมกีฬา 19 ชนิด รวมทั้งฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล และฮ็อกกี้น้ำแข็งNew York, NY, Oct. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน NEWMEDIAWIRE — Newgioco Group, Inc. (“Newgioco” หรือ “บริษัท”) (OTCQB: NWGI)บริษัทเทคโนโลยีเกมระดับโลกที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบครบวงจร โซลูชั่นสำหรับผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาและเกมบนบกและออนไลน์ที่มีการควบคุม ยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าเจ้ามือรับแทงของสหรัฐอย่าง Kevin Slicker เป็นผู้นำในการดำเนินการด้านการพนันกีฬาและแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทในสหรัฐฯ

Kevin Slicker ใช้เวลากว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมการพนันกีฬาและที่ปรึกษาในตลาดการพนันกีฬาของสหรัฐอเมริกา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้เป็นที่ปรึกษาให้กับหนังสือกีฬา คาสิโน ผู้ให้บริการ Daily Fantasy Sports และขณะนี้กำลังทำงานร่วมกับชนเผ่าในสหรัฐฯ หลายแห่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการเดิมพันกีฬาของ Arena Football League โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ การตลาด พันธมิตรทางธุรกิจ และแหล่งรายได้ใหม่ๆ

ในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของ Newgioco Kevin จะควบคุมการออกแบบและโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกาของแพลตฟอร์มการเดิมพัน ELYS ระดับแนวหน้าของเรา และเป็นผู้นำทีมปฏิบัติการ Newgioco จากฐานของเขาในโอคลาโฮมา เขาจะทำงานร่วมกับนักพัฒนาของเราในยุโรปโดยตรงเพื่อพยายามสร้างโซลูชันการพนันกีฬาออนไลน์และทางบกของสหรัฐฯ ที่ไม่เหมือนใครสำหรับลอตเตอรีของรัฐ คาสิโน และผู้ประกอบการเส้นทาง ตลอดจนผู้ประกอบการส่วนตัวที่จะรวมเอาความเชี่ยวชาญและประวัติศาสตร์ของยุโรปของเรา รากเหง้าด้วยความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้เล่นเดิมพันกีฬาอเมริกัน

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เควินเข้าร่วมทีมของเราในสหรัฐอเมริกา แผนกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาธุรกิจของเราในตลาดการพนันกีฬาของสหรัฐที่มีการควบคุมซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกรอบการทำงานเฉพาะของแต่ละรัฐที่ต้องใช้ทีมที่ครอบคลุมหลายด้าน การนำเควินมาร่วมทีมควรช่วยให้ Newgioco สามารถดำเนินการได้ทั้งกลยุทธ์แบบหลายง่ามและการเข้าถึงของเราทั่วทั้งตลาดการเดิมพันกีฬาที่กว้างขวางและมีชีวิตชีวาของสหรัฐ” Michele (Mike) Ciavarella ซีอีโอของ Newgioco ให้ความเห็น “เควินเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในอุตสาหกรรมการทำบัญชีของสหรัฐ เราคาดหวังเพิ่มเติมว่าการมีเจ้ามือรับแทงตัวจริงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ ร่วมกับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเขาจะเป็นประโยชน์อย่างมากเหนือการแข่งขันของเรา”

เล่นคาสิโน SBOBET เกี่ยวกับ Newgioco Group, Inc.

Newgioco Group, เล่นคาสิโน SBOBET Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีเกมเพื่อการพักผ่อนระดับโลก โดยมีการดำเนินการเล่นเกมออนไลน์และทางบกที่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่ และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเดิมพันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งให้การประมวลผลการเดิมพันสำหรับคาสิโนและผู้ให้บริการเกมอื่นๆ บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ Newgioco ที่ลงทะเบียนไว้โดยหลักผ่านเครือข่ายการกระจายการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ www.newgioco.it รวมถึงร้านพนันในละแวกใกล้เคียงทั่วประเทศอิตาลี

Newgioco นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกมเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบแก่ลูกค้า เช่น การเดิมพันกีฬา กีฬาเสมือนจริง คาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ บิงโก เกมแบบโต้ตอบและสล็อต Newgioco ยังเป็นเจ้าของและดำเนินการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการเดิมพันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งให้การประมวลผลการเดิมพันทั้งแบบ B2B และ B2C สำหรับคาสิโน การเดิมพันกีฬา และผู้ให้บริการเกมออนไลน์และทางบกอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ บริษัท ของเราได้ที่ www.newgiocogroup.com

นักลงทุนอาจพบเราบน Facebook® และติดตามเราบน Twitter @NWGI_gaming

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามความคาดหวังและสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งยากต่อการคาดเดาซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบันและ สมมติฐานจากที่กำหนดไว้หรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถของบริษัทในการดำเนินการทั้งกลยุทธ์แบบหลายง่ามของเรา และการเข้าถึงของเราทั่วทั้งตลาดการเดิมพันกีฬาของสหรัฐอเมริกาที่กว้างขวางและมีพลัง การมีส่วนร่วมของ Mr. Slicker ต่อสหรัฐอเมริกา แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ และปัจจัยเสี่ยงที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018 และเอกสารที่ยื่นต่อสหรัฐอเมริกาในภายหลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานตามระยะเวลาในแบบฟอร์ม 10-Q และ 8-K ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ หลังจากวันที่ ข้อความที่จัดทำขึ้นหรือเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดLOUISVILLE, Ky., Oct. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Churchill Downs Incorporated (“CDI” หรือ “the Company”) (Nasdaq: CHDN) ได้ประกาศในวันนี้ว่าผ่านทางบริษัทในเครือ NKYRG, LLC (“NKYRG) ”) ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อ Turfway Park ในเมืองฟลอเรนซ์ รัฐเคนตักกี้ จาก Jack Ohio LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ JACK Entertainment LLC (“JACK”) และ Hard Rock International เพื่อพิจารณาเป็นเงินสดรวม 46 ล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับการทำงานบางอย่าง ทุนและการปรับราคาซื้ออื่นๆ

การปิดธุรกรรมขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ Kentucky Horse Racing Commission (“KHRC”) KHRC ได้กำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 8 ตุลาคม และหากการเปลี่ยนแปลงการควบคุมได้รับการอนุมัติ ฝ่ายต่างๆ คาดว่าจะปิดธุรกรรมหลังจากนั้นไม่นาน

ภายใต้การอนุมัติของ KHRC การแข่งขันม้าพันธุ์ดีฤดูหนาวปี 2019-2020 ที่ Turfway Park จะดำเนินการในวันที่แข่งที่มอบให้แก่ Turfway Park ก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม 2019 และตามกำหนดการของวันที่แข่งที่ JACK ส่งมาที่ KHRC ในปี 2020 เมื่อได้รับ การอนุมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงการควบคุม CDI จะไม่ดำเนินโครงการ New Latonia Racing & Gaming ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในภาคเหนือของรัฐเคนตักกี้ และจะถอนการสมัครวันที่แข่งขัน New Latonia กับ KHRC

ทันทีหลังจากปิด CDI จะเริ่มวางแผนสำหรับการรื้อถอนอัฒจรรย์ที่มีอยู่หลังจากการพบกันปี 2019-2020 เพื่อเปิดทางสำหรับการพัฒนา Turfway Park Racing & Gaming (“New Turfway Park”) สูงถึง 150 ล้านดอลลาร์ (รวมถึงการซื้อที่ประกาศในวันนี้ ราคา) สิ่งอำนวยความสะดวกการแข่งม้าพันธุ์ดีสดและประวัติศาสตร์อันล้ำสมัย

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Turfway Park สู่ครอบครัวแข่งรถ Churchill Downs” Kevin Flanery ประธาน Churchill Downs Race Track กล่าว “ทีมงานของเราพร้อมที่จะฟื้นฟู Turfway ให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิม โดยมีโรงงานรถแข่งทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของรัฐเคนตักกี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นผลิตภัณฑ์รถแข่งระดับเฟิร์สคลาสที่ขับเคลื่อนด้วยกระเป๋าที่เพิ่มขึ้นซึ่งช่วยรักษาม้าคุณภาพสูงในรัฐเคนตักกี้ตลอดทั้งปีและดึงดูดนักขี่ม้าทั่วประเทศ”